Europe & Emirates Economic
Forum as a chance for strengthening economic cooperation between Poland and the United Arab Emirates

Poprzednie Europe & Emirates Economic

Forum

W ostatnich latach wymiana handlowa między państwami europejskimi a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi utrzymywała się na dobrym poziomie i systematycznie zwiększała swój zasięg. Europa stanowi światową potęgę handlową – jej gospodarka, mierzona pod względem wartości wyprodukowanych towarów i usług (PKB), przewyższa gospodarkę USA. Celem polityki gospodarczej UE jest utrzymanie wzrostu gospodarczego poprzez inwestycje w transport, energię i innowacyjne technologie, a także zminimalizowanie negatywnego wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne. Niezbędne stało się zatem stworzenie przestrzeni realizacji inwestycji i nawiązania kontaktów inwestorskich.

Można śmiało powiedzieć, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są dla państw europejskich od lat najważniejszym partnerem handlowym w świecie arabskim, przede wszystkim ze względu na wzrost dynamiki handlowej. Obecnie Zjednoczone Emiraty Arabskie są największym partnerem handlowym na obszarze obejmującym Afrykę Północną, Bliski i Środkowy Wschód oraz południową Azję. Widoczna jest tendencja wzrostowa, gdyż w ciągu 5 lat wzajemny handel wzrósł ponad czterokrotnie i raczej na tym nie poprzestanie. Obie współpracujące ze sobą strony – zarówno kraje europejskie, jak i Zjednoczone Emiraty Arabskie - od kilku lat koncentrują się na budowaniu strategicznej kooperacji.
 
Zjednoczone Emiraty Arabskie z producenta paliw w ostatnim czasie przekształciły się w ogromny terminal biznesowy i finansowy. Europejscy, w tym także polscy przedsiębiorcy poszukują natomiast nowych i perspektywicznych rynków zbytu. Inwestorzy, widząc korzystną koniunkturę, od wielu lat szturmują ZEA w poszukiwaniu niespotykanych nigdzie indziej możliwości biznesowych. Nie są osamotnieni w swojej misji. Rząd bardzo blisko i na wielu płaszczyznach współpracuje z rządem ZEA. Podpisano wiele umów dwustronnych i planuje się kolejne. Celem tych politycznych starań jest usunięcie przeszkód proceduralnych i biznesowych, stojących na drodze do swobodnego handlu, biznesu i przemieszczania się bez ograniczeń. Oczywiście wymiana handlowa to nie wszystko - równie ważne są edukacja i rozwój techniczny. Zacieśnianie połączeń gospodarczych leży w interesie obu stron i tylko przy współpracy tych stron może mieć powodzenie.
 
Ideą Forum jest przybliżenie szerokiej współpracy gospodarczej i biznesowej, jak również prezentacja walorów kulturowych środowisk zarówno europejskich, jak i emirackich.
 
Cele Forum:
  • szerzenie informacji dotyczących innowacyjnych i nowatorskich technologii,
  • prezentacja idei transferu technologii jako źródła wsparcia rozwoju gospodarczego,
  • promocja partnerskich relacji pomiędzy państwami europejskimi a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi,
  • szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w dziedzinach gospodarki, energii, transportu oraz ochrony środowiska naturalnego,
  • budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami biznesu z państw europejskich i ZEA,
  • propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska,
  • propagowanie idei e-mobility - promocja elektromobilności jako sposobu na poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz obniżenia emisji zanieczyszczeń,
  • promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej na arenie międzynarodowej,
  • wsparcie polskich przedsiębiorców poprzez pozyskanie: partnerów biznesowych, finansowych oraz kapitału na realizację najciekawszych projektów w Polsce,
  • ułatwienie polskim przedsiębiorcom startu i rozwoju biznesu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

 

 

Udział przedstawicieli Rządu

Representation of Governments

Patronat strategiczny

Strategic Partner

Patronat Honorowy

Honorary Patronage

 

Przedstawicielstwo krajów

Representation of Countries

Patronat Medialny

Media Patronage

Patronat Merytoryczny

Substantive Patronage

Partnerzy Wspierający

Supporting Partners

Organizatorzy

Organizers